Privacyverklaring

Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas,
correspondentie adres De Kievit 122, 3972 PM Driebergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas
contact@ontspannenvoordeklas.nl
06-18768049

Andrea Kandel is de Functionaris Gegevensbescherming van Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas. Zij is ook te bereiken via info@kandelvideocoaching.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Omdat wij werken met beelden, filmopnames, verzekeren wij je dat onze beelden alleen achter versleutelde informatie-dragers worden opgeslagen die niet toegankelijk zijn voor derden. De beelden worden bewaard zolang er met jou wordt gewerkt, daarna worden ze vernietigd. Tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven ze te bewaren en/of voor opleidingsdoeleinden te gebruiken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , contact@kandelvideocoaching.nl. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder een overzicht van cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
zie ook: https://www.ontspannenvoordeklas.nl/cookieverklaring.
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Google Analytics:
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. We hebben op 16 mei 2018 een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder hebben we ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
Omdat wij onze Google Analytics cookie geheel volgens de AVG hebben ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de CookieInfo oplossing. Mocht je dat wel willen, dan verwijzen we je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina:https://www.ontspannenvoordeklas.nl/recht-op-correctie-vergeet-mij/.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@ontspannenvoordeklas.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kandel Video Coaching/ Ontspannen voor de klas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons op via contact@ontspannenvoordeklas.nl.